Zaključci s provedene edukacije za stručnjake, koprivničko-križevačka županija, 12.02.2021.

PROJEKT „SOFIJA“- zaključci s provedene edukacije za stručnjake održane online, za koprivničko-križevačku županiju, dana 12.02.2021.

  1. Pojedinačna procjena žrtve bi trebala biti obaveza svih uključenih u određeni predmet nasilja u obitelji, s ciljem zaštite žrtve ( izrada procjene rizika)
  2. Kontinuirano raditi na boljoj komunikaciji i razmjeni iskustava među svim stručnjacima koji po Protokolu o zaštiti od nasilja sudjeluju u radu sa žrtvom nasilja
  3. Problem višestrukog iskazivanja od strane žrtve je jako prisutno, što dovodi do višestruke traumatizacije, a često i do odustajanja od iskaza
  4. Kad god je moguće udaljiti počinitelja nasilja iz stambenog prostora, a ne iseljavati žrtvu i djecu( pogotovo u trenutnoj nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji, kada smještaj u sigurnu kuću predstavlja i epidemiološki rizik)
  5. Ističe se važnost rada s počiniteljima nasilja , kako bi učenjem drugačijih obrazaca ponašanja prekinuli začarani krug nasilja, u kratkoj anketi koju su popunili polaznici uočeno je većina i ranije upoznata s tom mjerom i da su očekivanja od rezultata psihosocijalnog tretmana za počinitelje nasilja realna i u skladu s svrhom same mjere, a to je zaustavljanje nasilja u obitelji
  6. Naglašava se važnost edukacije stručnjaka koji dolaze u kontakt sa žrtvom, prije svega policijskih službenika koji uglavnom imaju prvi kontakt sa žrtvom/počiniteljem nakon prijave nasilja, ali isto tako i drugih organizacija koje su dužne postupati sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji,
  7. Suradnja sa skloništima za žrtve nasilja je općenito doživljena kao dobra, sugestije idu u smjeru da je potrebno više smještajnih kapaciteta

Vezano za međusektorsku suradnju uočeno je da tu ima prostora za poboljšanje iste, sudionici ističu važnost protokola o postupanju i bržeg reagiranja na isti. Procijenjeno je da najtežu suradnju ostvaruju sa institucijama pravosuđa.